Обучения

Обучение

Програмите за обучение, създадени и проведени от нас, целят да подготвят служителите във всяка една организация, относно придобиване или натрупване на нови знания, умения и увереност.

НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ
Нашето разбиране за потребност от обучение се базира на няколко основни положения:
 • Идентифициране на потребността от обучение , т.е. съществува ли проблем
 • Търсене на решение, а именно, "Ако проблемът съществува, може ли той да бъде решен с помощта на тренинг?";
 • Вземане на решение за разработване на индивидуална програма и провеждане на тренинг;
 • Какви резултати ще се постигнат с провеждането на тренинга.


Описаният процес може да се реализира чрез използването на инструменти, като интервю, въпросници, тестове (професионални и личностни), а така също и чрез присъствие и наблюдение на конкретното работно място. Този подход ни дава възможност да бъдем максимално прецизни при изработването на дизайн на цикъла за обучение, както и да препоръчаме подходящата продължителност на всеки един от модулите.

ПОДХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
Преди всичко се съобразяваме с желанията на клиента и в тази връзка изготвяме нашите програми в зависимост от конкретните му потребности и изисквания. Преди да започнем подготовката на курса, провеждаме разговор с клиента, на който се дискутират неговите конкретни предпочитания и нужди. След разговора предлагаме примерна програма за обучение. Като следваща стъпка инициираме последваща среща, която има за цел да ни предостави възможност за допълнително разработване на специфични казуси, ролеви игри и упражнения, изцяло съобразени със специфичните особености в организацията.

ДИСКРЕТНОСТ
Нашите обучаващи консултанти/тренери са специално обучени да третират всяка информация, получена по време на курсовете като строго конфиденциална. Стремим се да създадем атмосфера на доверие, където всички участници могат да задават спокойно всякакви въпроси.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
След детайлен анализ на индивидуалните очаквания и потребности за конкретен тренинг, в партньорство с клиента планираме учебните сесии, всички активности и интервенции на тренерите. Всички материали се създават според принципите и ценностите на съвременната наука за обучението на възрастни. Най-общо, подходът ни би могъл да се определи като обучение с акцент върху компетенциите и учене чрез опита. Той се основава на характерните особености на учене при възрастните и е създаден и изпробван именно във вътрешно-фирменото консултиране и обучение от Дейвид Колб и Клас Меландер.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Основната част от обученията се провеждат в рамките на два дни, с продължителност до 16 - 18 академични часа. Освен това предлагаме и варианти със следната продължителност на обучение:
 • Полудневни - на място при клиента
 • Еднодневни - на място при клиента
 • Еднодневни - извън офиса, на място определено от клиента
 • Двудневни - извън офиса, на място определено от клиента
 • Тридневни - извън офиса, на място определено от клиента


 • ЛИЧНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
  Всеки участник в курсовете получава химикалка и папка, съдържаща програмата на курса, листове за бележки, бланка за моментална оценка на курса, използваните слайдове и материали, отразяващи основните разглеждани концепции и техники. По време на курса те получават и нужните тестове, описания на игри, роли и др.